Algemene voorwaarden

Web Site Terms and Conditions of Use

Algemeen

myTomorrows (Kamer van Koophandel 55272169), hierna te noemen MT, verleent u hierbij toegang tot mytomorrows.com (de Website) en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. MT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van MT.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MT.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MT. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MT, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Gebruiksvoorwaarden myTomorrows

Inleiding

De internetdiensten en website van MyTomorrows (hierna ook aangeduid met MT) worden ter beschikking gesteld onder deze gebruiksvoorwaarden. Bij elk gebruik van de website zijn deze voorwaarden van toepassing. U kunt zich alleen aanmelden voor de dienstverlening van de website door daarbij deze gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Doelstelling

De internetdiensten en website van MT dienen als hulpmiddel en informatiebron voor patiënten en degenen die bij hen of hun behandeling betrokken zijn, zorgverleners en andere betrokkenen.

Gebruik

Elke gebruiker dient in overeenstemming met de wet te handelen, alle toepasselijke gedragscodes na te leven en de eventueel door MT te verstrekken instructies na te leven.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en websites van MT op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of anderszins openbaar maken.

De gebruiker dient zich in elk geval te onthouden van de volgende handelingen:

 • gebruik op een wijze die schadelijk is voor MT of voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;
 • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard ('spam') aan personen van wie u gegevens via de internetdiensten en websites van MT zou hebben verkregen;
 • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en website van MT;
 • het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
 • het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Verwerken van gegevens

Op het gebruik van de internetdiensten en website van MT is de Privacyverklaring van MT van toepassing.

Het verwerken van gegevens op de internetdiensten en website van MT wordt met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd, waarbij de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd. Doordat MT gegevens verwerkt die door gebruikers en anderen worden aangeleverd kan MT evenwel niet de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en website van MT is opgeslagen en wordt verwerkt garanderen.

De gebruiker of iedere andere door MT geautoriseerde die gegevens aan de website toevoegt is verantwoordelijk voor de juistheid en betrouwbaarheid van de gegevens. De gebruiker is gehouden om uitsluitend juiste informatie te verstrekken op of via de website of internetdiensten van MT. In verband met de doelstellingen van de internetdiensten en website van MT als hulpmiddel en informatiebron voor patiënten, zorgverleners en andere betrokkenen is het niet toegestaan om fictieve of niet juiste informatie via de website en de internetdiensten te verstrekken.

Vertrouwelijkheid

Informatie die door de gebruiker naar algemeen toegankelijke delen van de website wordt verstuurd of daarop wordt geplaatst, zoals bijvoorbeeld op een forum, wordt geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door het plaatsen of verzenden van deze informatie verleent u het recht aan MT om die informatie te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen of te verwijderen. U staat er voor in dat u met betrekking tot alle door u verstrekte informatie bevoegd bent en zo nodig de toestemming van andere betrokkenen heeft verkregen, en u vrijwaart MT of zijn gebruikers van alle vorderingen van derden in dit verband.

Aansprakelijkheid voor gegevens

Hoewel MT ernaar streeft dat de informatie juist is, geeft het MT geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de informatie of de MT website. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de gebruiker zal de informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen. MT, haar affiliaties alsmede enig andere partij die bij de totstandkoming van de MT website en MT Internet services is betrokken zal gevrijwaard blijven van, en is niet aansprakelijk voor schade, verlies of andere kosten, voortvloeiende uit gebruik van de website, gebruik van gegevens en informatie van de MT website of de MT Internet services of anderszins. Deze vrijwaring van aansprakelijkheid is ook van toepassing schade, verlies of andere kosten ten gevolgen van eventuele virussen, Trojaanse paarden en andere malware aan gebruikers apparatuur, software of data.

Het gebruik van de website en de informatie die daarop op via de website beschikbaar wordt gesteld is voor risico van de gebruiker. MT kan op elke gewenst moment informatie toevoegen, wijzigen of verwijderen wanneer dat haar goeddunkt.

MT zal redelijkerwijs toetsen of laten toetsen of de informatie op de MT website accuraat en up-to-date is. Gebruiker begrijpt dat MT daarbij afhankelijk kan zijn van de expertise van derden. MT geeft geen garanties of representaties met betrekking tot de accuraatheid, kwaliteit, compleetheid of geschiktheid voor welke doelstelling dan ook. MT geeft geen enkele garantie, noch impliciet, noch expliciet, in de breedste zin van de wet.

Websites van derden en hyperlinks

De MT website bevat referenties en verwijst naar hyperlinks naar websites die worden onderhouden door derden waarop MT geen invloed heeft. Deze verwijzingen worden aangeboden voor uw gemak. De MT website kan ook worden benaderd via websites van derden, waarover MT geen controle heeft. MT geen enkele garantie ten aanzien van de accuraatheid, kwaliteit, compleetheid of geschiktheid voor welke doelstelling van de informatie op deze websites van derden, en is niet aansprakelijk voor schade, verlies of andere kosten, voortvloeiende uit gebruik van deze websites van derden. Referenties en hyperlinks naar websites van derden kan niet worden gezien als advies of goedkeuring door MT.

Rechten MT

Alle rechten, waaronder intellectuele eigendomsrechten, op de inhoud van de internetdiensten en website berusten bij MT, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de internetdiensten en de website. MT behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en websites voor.

Gebruiker erkent de rechten van MT en haar toeleveranciers op de inhoud van de internetdiensten en website, zowel als daaraan ontleende informatie, ongeacht of deze inhoud of informatie (mede) het product is van een bewerking door een ander dan MT of haar toeleveranciers, waaronder gebruiker.

Tenzij uitdrukkelijk geregeld, is het de gebruiker niet toegestaan informatie, teksten, en documenten op de MT website of delen daarvan te kopiëren, downloaden, distribueren, tonen voor commerciële doeleinden, her-publiceren. De naam en het logo van myTomorrows zijn geregistreerde trademarks, en mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van myTomorrows.

Algemene voorwaarden diensten en producten

Op het afnemen van diensten of producten via de internetdiensten van MT zijn aanvullend de Algemene voorwaarden van MT van toepassing.

Wijzigingen en verwijzing

MT behoudt zich het recht voor informatie op de website zonder kennisgeving te wijzigen. Verwijzing naar producten, diensten, processen, andere informatie, handelsnamen, handelsmerken, fabrikant, leverancier, of andere aanduiding houdt geen expliciete of impliciete goedkeuring, ondersteuning of aanbeveling daarvan in door MT.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden alsmede op alle juridische acties of zaken met betrekking tot het gebruik van de website of internetdiensten van MT is Nederlands recht van toepassing.

Beëindiging gebruik

Niettegenstaande het gestelde in deze voorwaarden, behoudt MT zich het recht voor, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken, de toekomstige toegang tot en het gebruik van de website of internetdiensten van MT voor gebruiker te blokkeren of te voorkomen.

Privacyverklaring myTomorrows

Inleiding

myTomorrows (MT) is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten en het vertrouwen van de gebruikers. Persoonlijke gegevens van de gebruikers van de website worden dan ook met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. MT houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en overige relevante wetgeving in verband met de bescherming van persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt MT gegevens vast. Dit gebeurt wanneer u zich aanmeldt op de website en vervolgens als u verder gebruik maakt van de dienstverlening op de site. Ook wanneer u gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, u uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met MT. Het gaat om gegevens die nodig zijn voor het contact of de dienstverlening en het aanmaken van een gebruikersaccount. U hoeft nooit meer gegevens te verstrekken dan nodig is voor het doel van de gegevensverwerking. Het staat u vrij om meer gegevens op de website te delen met andere gebruikers over uw kennis en ervaringen.

MT gebruikt de gegevens uitsluitend voor de doelstellingen van de website en de dienstverlening door MT, dan wel voor de uitvoering van een overeenkomst met gebruiker, voor zover betreffende gegevens daarvoor nodig zijn. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, zonder dat u daarvoor uw toestemming heeft verleend. Mocht u toestemming verlenen om gegevens met aangewezen derden te delen, dan kunt u deze toestemming ook weer intrekken op een later moment.

MT bewaart gegevens slechts zolang als nodig is om de doelstellingen van de gegevensverwerkingen te realiseren. Daarna worden gegevens vernietigd. U kunt ook zelf alle gegevens van uw account verwijderen wanneer u dat wilt.

MT beveiligt de website en de door haar verwerkte gegevens op passende wijze, zoals voorgeschreven bij wet.

Afgeschermde informatie

Een onderdeel van de dienstverlening is dat u via de website van MT gegevens kunt uitwisseling over ziekte of behandeling met uw zorgverlener en door u aangewezen anderen binnen een beveiligde omgeving (persoonlijke gegevens). Voor deze informatie geldt dat MT aanvullende waarborgen en maatregelen heeft getroffen om de beveiliging van de gegevens te borgen. MT stelt met deze maatregelen tevens de gebruiker in staat de toegang tot deze gegevens te managen en zo gewenst af te schermen van toegang door anderen dan de eigen zorgverlener. Ook stellen de maatregelen de gebruiker in staat deze gegevens volledig te verwijderen.

Onder andere heeft MT de volgende maatregelen getroffen:

 • De persoonlijke gegevens (NAW + telefoonnummer) van iedere gebruiker van het platform worden versleuteld opgeslagen.
 • De sleutel tot die informatie wordt uitsluitend verstrekt aan de gebruiker en kan alleen (tijdelijk) worden gedeeld met anderen wanneer hij daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
 • Indien een gebruiker zijn/haar wachtwoord vergeet , is het alleen mogelijk om deze te achterhalen middels de encryptiesleutel.
 • Indien een patiënt zijn/haar encryptiesleutel vergeet is het alleen mogelijk deze te achterhalen middels een offline recovery procedure via een daartoe bevoegd MT medewerker.
 • Zorgverleners kunnen alleen op verzoek van een patiënt aan een persoonlijk bestand worden toegevoegd, waarna deze toegang zal krijgen tot de ingevoerde gegevens van een gebruiker.
 • Een gebruiker kan te allen tijde de toegang tot de persoonlijke gegevens opheffen.
 • Een gebruiker kan te allen tijde zijn account op myTomorrows.com opheffen en daarmee alle gegevens uit het systeem (doen) verwijderen.

Niet herleidbaar gebruik/ statistiek

Met instemming van de gebruiker zullen geaggregeerde en niet herleidbare gegevens die betrekking hebben op persoonlijke gegevens (gegevens over behandelingen, ziektebeeld en medicatie) op het portaal worden verwerkt ter informatie van andere gebruikers en websitebezoekers. Het zal daarbij niet mogelijk zijn gegevens te herleiden tot een gebruiker of anderszins tot een persoon.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van informatie of bij vragen, kan deze gebruikt worden om u te informeren over voor u relevante en interessante dienstverlening van MT. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u dat op ieder moment aangeven. MT geeft uw e-mailadres niet door aan anderen, tenzij op uw verzoek.

Inzage en correctie van uw gegevens

MT is verantwoordelijke in de zin van de Wbp voor de door haar vastgelegde gegevens die via de website worden verwerkt. U kunt kennisnemen van de gegevens die worden verwerkt via uw account en via een verzoek aan MT. U heeft het recht gegevens te corrigeren en te laten verwijderen. Verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan MT. Hier kunt u ook terecht indien u aanvullend vragen heeft over de manier waarop MT met uw gegevens omgaat.

Melding van persoonsgegevens

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van MT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan MT haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Daarbij maakt MT ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Het kan worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen niet gekoppeld aan identificeerbare informatie.

Links websites

Op de site van MT zijn links opgenomen naar andere websites. MT kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor het privacybeleid van de sites die u bezoekt.

Wijzigingen

MT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van MT. Bestaande gebruikers zullen worden geïnformeerd over voor hen relevante wijzigingen van de privacyverklaring. 

Privacyverklaring myTomorrows

Inleiding

myTomorrows (MT) is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten en het vertrouwen van de gebruikers. Persoonlijke gegevens van de gebruikers van de website worden dan ook met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. MT houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en overige relevante wetgeving in verband met de bescherming van persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt MT gegevens vast. Dit gebeurt wanneer u zich aanmeldt op de website en vervolgens als u verder gebruik maakt van de dienstverlening op de site. Ook wanneer u gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, u uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met MT. Het gaat om gegevens die nodig zijn voor het contact of de dienstverlening en het aanmaken van een gebruikersaccount. U hoeft nooit meer gegevens te verstrekken dan nodig is voor het doel van de gegevensverwerking. Het staat u vrij om meer gegevens op de website te delen met andere gebruikers over uw kennis en ervaringen.

MT gebruikt de gegevens uitsluitend voor de doelstellingen van de website en de dienstverlening door MT, dan wel voor de uitvoering van een overeenkomst met gebruiker, voor zover betreffende gegevens daarvoor nodig zijn. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, zonder dat u daarvoor uw toestemming heeft verleend. Mocht u toestemming verlenen om gegevens met aangewezen derden te delen, dan kunt u deze toestemming ook weer intrekken op een later moment.

MT bewaart gegevens slechts zolang als nodig is om de doelstellingen van de gegevensverwerkingen te realiseren. Daarna worden gegevens vernietigd. U kunt ook zelf alle gegevens van uw account verwijderen wanneer u dat wilt.

MT beveiligt de website en de door haar verwerkte gegevens op passende wijze, zoals voorgeschreven bij wet.

Afgeschermde informatie

Een onderdeel van de dienstverlening is dat u via de website van MT gegevens kunt uitwisseling over ziekte of behandeling met uw zorgverlener en door u aangewezen anderen binnen een beveiligde omgeving (persoonlijke gegevens). Voor deze informatie geldt dat MT aanvullende waarborgen en maatregelen heeft getroffen om de beveiliging van de gegevens te borgen. MT stelt met deze maatregelen tevens de gebruiker in staat de toegang tot deze gegevens te managen en zo gewenst af te schermen van toegang door anderen dan de eigen zorgverlener. Ook stellen de maatregelen de gebruiker in staat deze gegevens volledig te verwijderen.

Onder andere heeft MT de volgende maatregelen getroffen:

 • De persoonlijke gegevens (NAW + telefoonnummer) van iedere gebruiker van het platform worden versleuteld opgeslagen.
 • De sleutel tot die informatie wordt uitsluitend verstrekt aan de gebruiker en kan alleen (tijdelijk) worden gedeeld met anderen wanneer hij daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
 • Indien een gebruiker zijn/haar wachtwoord vergeet , is het alleen mogelijk om deze te achterhalen middels de encryptiesleutel.
 • Indien een patiënt zijn/haar encryptiesleutel vergeet is het alleen mogelijk deze te achterhalen middels een offline recovery procedure via een daartoe bevoegd MT medewerker.
 • Zorgverleners kunnen alleen op verzoek van een patiënt aan een persoonlijk bestand worden toegevoegd, waarna deze toegang zal krijgen tot de ingevoerde gegevens van een gebruiker.
 • Een gebruiker kan te allen tijde de toegang tot persoonlijke gegevens opheffen.
 • Een gebruiker kan te allen tijde zijn account op myTomorrows.com opheffen en daarmee alle gegevens uit het systeem (doen) verwijderen.

Niet herleidbaar gebruik/ statistiek

Met instemming van de gebruiker zullen geaggregeerde en niet herleidbare gegevens die betrekking hebben op persoonlijke gegevens (gegevens over behandelingen, ziektebeeld en medicatie) op het portaal worden verwerkt ter informatie van andere gebruikers en websitebezoekers. Het zal daarbij niet mogelijk zijn gegevens te herleiden tot een gebruiker of anderszins tot een persoon.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van informatie of bij vragen, kan deze gebruikt worden om u te informeren over voor u relevante en interessante dienstverlening van MT. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u dat op ieder moment aangeven. MT geeft uw e-mailadres niet door aan anderen, tenzij op uw verzoek.

Inzage en correctie van uw gegevens

MT is verantwoordelijke in de zin van de Wbp voor de door haar vastgelegde gegevens die via de website worden verwerkt. U kunt kennisnemen van de gegevens die worden verwerkt via uw account en via een verzoek aan MT. U heeft het recht gegevens te corrigeren en te laten verwijderen. Verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan MT. Hier kunt u ook terecht indien u aanvullend vragen heeft over de manier waarop MT met uw gegevens omgaat.

Melding van persoonsgegevens

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Klikgedrag en IP-adres

Op de websites van MT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan MT haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Daarbij maakt MT ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Het kan worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen niet gekoppeld aan identificeerbare informatie.

Links websites

Op de site van MT zijn links opgenomen naar andere websites. MT kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor het privacybeleid van de sites die u bezoekt.

Wijzigingen

MT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van MT. Bestaande gebruikers zullen worden geïnformeerd over voor hen relevante wijzigingen van de privacyverklaring. 

MyTomorrows Terms of service

The internet services and website of MyTomorrows (hereinafter also referred to as MT) are provided under these terms of service. These conditions apply to any use of the website. You can only sign up for services provided by the website by agreeing with these terms and conditions.

Objective

The internet services and website of MT serve as a tool and source of information for patients and those who are involved with them or their treatment, care providers and others involved.

Use

 The internet services and website of MT serve as a tool and source of information for patients and those who are involved with them or their treatment, care providers and others involved.

Any user should act in accordance to the law, all applicable rules of conduct and comply with any instructions to be provided by MT.

The user is not permitted to disclose information obtained from the internet services and websites of MT on a non-occasional basis, to duplicate or sell it in any form whatsoever, including whether or not after editing integration into networks or disclosure in another way. The contents of this website may only be copied for non-commercial individual reference with all copyright or other proprietary notices retained.

The user should in any case refrain from the following actions:

 • use in a manner that is harmful to MT or to other users of our internet services and websites, or to third parties;
 • transmit unsolicited commercial email ('spam') to persons whose information you would have obtained through the internet services and websites of MT;
 • use in a manner that is harmful to MT or to other users of our internet services and websites, or to third parties;
 • threatening, insulting, discriminating or hindering others;
 • spreading of viruses or documents that contain other harmful components.

Processing data

The use of internet services and the website of MT is subject to the Privacy Policy of MT.

Processing data on the internet services and website of MT is carried out with the utmost care, in compliance with the Data Protection Act and any other applicable legislation. Since MT processes data that is supplied by users and others, however, MT is unable to guarantee the accuracy and completeness of the data stored and processed on the internet services and website of MT.

The user or any other person authorized by MT who adds data to the website is responsible for the accuracy and reliability of data. The user is obliged to only supply accurate data on or through the website or internet services of MT. Due to the objectives of the internet services and website of MT as a tool and source of information for patients, care providers and others involved, it is not allowed to provide fictional or incorrect data through the website and the internet services.

Confidentiality

Data sent by the user to publicly accessible parts of the website or which will be placed there, for instance on a forum, are deemed not to be confidential. By posting or sending these data you grant MT the right to use, publish, modify, translate or remove these data. Concerning all data you supplied, you are convinced that you are authorized and if necessary obtained the permission of others involved, and you safeguard MT or its users against all claims of third parties in this context.

Disclaimer concerning data

Neither MT, its affiliates, nor any party involved in creating, producing or delivering this website shall be liable for any loss, damage or cost whatsoever, whether in contract, tort (including negligence) or otherwise arising from reliance on information contained in this website, access to, use of, or inability to use this website, or any errors or omissions in its content. This limitation includes any loss, damage or cost caused by any viruses that infect your computer equipment, software or data.

Use of the website and the data made available through the website is at user’s own risk. MT may at any time add, modify or remove data at its discretion. MT will use all reasonable efforts to include accurate and up-to-date information on this website. User understands that MT also relies on the expertise of others to be able to present accurate and up-to-date information. MT gives no warranties, undertakings or representations of any kind as to its accuracy, currency, quality, completeness or fitness for purpose. MT disclaims all warranties, express or implied to the fullest extent permitted by law.

Third Party Websites and Links

This website may contain links or references to other websites maintained by third parties over whom we have no control. Such links are provided merely as a convenience. Similarly, this website may be accessed from third party links over which MT has no control. MT makes no warranties, undertakings or representations of any kind as to the accuracy, currency, quality, completeness or fitness for purpose of any information contained in such websites and shall have no liability for any loss, damage or cost of any kind arising from such information. Inclusion of any third party link does not imply an endorsement or recommendation by MT.

MT Rights

All rights, including intellectual property rights, to the content of internet services and the website are held by MT, insofar as these rights are not held by third parties whose material has been made available through the internet services and website. MT reserves the copyright to the content of internet services and the websites.

User acknowledges the rights of MT and its suppliers to the content of the internet services and the website, as well as data derived from it, whether this content or data is (helped by) the product of editing by someone else than MT or its suppliers, including the user.

Except as expressly permitted above, you may not copy, display, download, distribute, modify, reproduce, republish or retransmit any information, text or documents contained in this website or any part of it in any electronic medium or in hard copy, or create any derivative work based on it, without MT’s express written consent. In addition, the name and logo of MyTomorrows are registered trademarks, and may not be used without MT’s written permission

General conditions of services and products

When purchasing services or products through MT’s internet services, the General terms and conditions apply supplementary.

Modification and referral

MT reserves the right to modify data on the website without notice. Reference to products, services, processes, other data, trade names, trademarks, manufacturers, suppliers, or other designation, implies no explicit or implicit approval, support or recommendation thereof by MT.

Applicable law

On these terms as well as on any legal actions or matters relating to the use of the website or internet services of MT, Dutch law is applicable. The Dutch courts shall have exclusive jurisdiction over any disputes arising in connection with this website.

Termination of use

Notwithstanding the specified in these terms and conditions, MT reserves the right, without notice and at its discretion, to block or prevent user’s future access to and use of the website or internet services.

Privacy statement myTomorrows

Introduction

myTomorrows (MT) is convinced that the protection of the privacy of the users of its websites is critical to its activities and the trust of users. Personal information of the users of the website are treated with the greatest care and secured accordingly. MT adheres to the Data Protection Act and other relevant legislation relating to the protection of personal information.

Processing of personal information

MT captures information in the framework of our services. This happens when you log in on the website and subsequently when you continue using the services on the site. In addition, when you use our (interactive) services, when you make your interest known, or when you have other contact with MT. This pertains to information that is necessary for contact or the service and for creating a user account. You never need to provide more information than is necessary for the purpose of the data processing. You are free to share more information on the website with other users in regards to your knowledge and experiences.

MT uses the information exclusively for the purposes of the website and the services provided by MT, or for the execution of an agreement with the user, to the extent that the relevant information is required for this. Your information will not be made available to third parties without your prior consent. If you consent to share information with designated third parties, you can also withdraw this permission at a later stage.

MT stores information only as long as necessary to realize the objectives of the data processing. The information is then subsequently destroyed. You can also delete all information from your account whenever you want.

MT secures the site and the information it processed in an appropriate manner, as prescribed by law.

Shielded information

A subsection of the service is that you can exchange information on the website of MT about illness or treatment with your healthcare provider and others designated by you within a secure environment (e-file). What is applicable here is that MT has taken additional safeguards and measures for this information to ensure the security of the information. MT also allows the user to manage the access to this information with these measures and, if so desired, to shield access by anyone other than his/her own healthcare provider. The measures also enable the user to remove the information completely.

MT has taken the following measures, amongst others:

 • The personal information (Name and address + telephone number) of each user of the platform are stored encrypted.
 • The key to this information is made available only to the user and can only be (temporarily) shared with others when he/she gives his/her explicit consent.
 • If a user forgets his/her password, it is only possible to retrieve this by using the encryption key.
 • If a patient forgets his/her encryption key, it is only possible to retrieve this by means of an offline recovery procedure via a duly authorized MT employee.
 • Caregivers can only be added to an e-file at the request of a patient, after which he/she will have access to the entered information of a user.
 • A user can discontinue the access to an e-file at any time.
 • A user can discontinue his/her account on myTomorrows.com at any time and thus remove all information (have it removed) from the system.

Not reducible use/statistics

All aggregated and non-reducible information relating to e-files (information about treatments, clinical picture and medication) on the portal will be processed with the consent of the user for the information of other users and website visitors. It will therefore not be possible to reduce the information to a user or otherwise to a person.

Your e-mail address

If you have provided us with your e-mail address or entered it onto our website, for example if you have created an account or requested information, it can be used by MT to send you relevant or interesting information about MT and its developments. If you do not wish to receive information, you can specify this at any time by sending us an email about this or click on the provided button in the email you may receive from us. MT does not give your e-mail address to any third party, unless at your request.

Access and correction of your information

MT is responsible for the information that it captured, which is processed via the website, within the context of the Data Protection Act. You can take note of the data that are processed via your account via a request to MT. You have the right to correct and have the information removed. You can direct your requests for access or correction of your information to MT. You will also be assisted here if you have additional questions about how MT handles your information.

Notification of personal information

In accordance with the Data Protection Act, the processing of personal data is registered with the Supervisor, the Personal Data Protection Authority in The Hague.

Click behaviour and IP address

General information is stored on MT’s websites, without the visitors being identified. The purpose of this is to optimize the design of the website. This information can also be used to put more specific information on the website MT can further optimize its services to you in this way. MT therefore also makes use of the IP address of your computer. It can be used to see which usage of the website is used and for the preparation of analyses and reports. The IP addresses are not linked to identifiable information.

Website links

There are links to other websites on MT’s website. MT will take no responsibility regarding the manner that these parties make use of your information. Please read the privacy policies of the sites that you visit.

Amendments

MT reserves the right to make changes to this privacy statement. Therefore, regularly check this privacy statement for MT’s privacy policy. Existing users will be informed about relevant changes in the privacy statement.